GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, mọi tranh chấp phát sinh

có thể được giải quyết bằng hòa giải thương mại. 

TRUNG TÂM REECMC LIÊN HỆ REECMC

TẠI SAO CHỌN HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

TÍNH BÍ MẬT

Tương tự phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, các bên tranh chấp và Hòa giải viên trong phương thức giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại cũng có nghĩa vụ giữ bí mật các thông tin liên quan vụ tranh chấp trước bất kỳ cá nhân, tổ chức hay cơ quan nhà nước, trừ phi các bên tranh chấp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật quy định khác. Hơn thế nữa, Hòa giải viên còn phải giữ bí mật thông tin của một bên mà mình có được thông qua các trao đổi hay cuộc họp riêng với bên đó trước bên tranh chấp còn lại, trừ khi được bên đó đồng ý.

 
TÍNH LINH HOẠT

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại còn linh hoạt hơn cả thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Hòa giải viên có quyền chủ động liên lạc, trao đổi hay họp riêng với mỗi bên tranh chấp; mỗi bên tranh chấp cũng có thể chủ động đề xuất liên lạc, trao đổi hay họp riêng với Hòa giải viên. Hòa giải viên và các bên tranh chấp có thể thỏa thuận với nhau về thời gian, địa điểm tổ chức (các) phiên họp chung. Thủ tục hòa giải cũng có thể chấm dứt bất cứ lúc nào khi một hoặc các bên tuyên bố không muốn tiếp tục hòa giải hoặc Hòa giải viên nhận thấy việc tiếp tục tiến hành hòa giải sẽ không đi đến kết quả hòa giải thành.

 
VIỆC HÒA GIẢI KHÔNG THÀNH KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI HOẶC TÒA ÁN

Khi việc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại không đi đến kết quả hòa giải thành, thì bất kỳ tài liệu hoặc bất kỳ thông tin nào chỉ có thể có được thông qua thủ tục hòa giải đều không được sử dụng làm chứng cứ trong các thủ tục tố tụng tại tòa án, trọng tài hoặc các thủ tục tố tụng khác sau này. Các bên không được yêu cầu Hòa giải viên làm nhân chứng trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào đối với tranh chấp đã qua thủ tục hòa giải hoặc tranh chấp khác phát sinh từ cùng giao dịch đó. Điều đó giúp các bên có thể thể hiện ý kiến, quan điểm hay đưa ra các đề xuất trong thủ tục hòa giải thương mại mà không lo ngại chúng có thể bị sử dụng để chống lại mình trong các thủ tục tố tụng khác.

TIN TỨC & SỰ KIỆN REECMC