ĐIỀU KHOẢN HÒA GIẢI MẪU

 

Nhằm bảo đảm thỏa thuận hòa giải biểu thị rõ ràng ý chí của các bên về việc chọn giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng bằng hòa giải tại Trung tâm hòa giải thương mại bất động sản doanh nghiệp (“Trung tâm REECMC”) cũng như về việc xác định trước một số yếu tố cơ bản của thủ tục hòa giải, Trung tâm REECMC khuyến nghị các bên hợp đồng sử dụng một trong các Thỏa thuận hòa giải mẫu sau đây:

Mẫu 1:

Điều …: Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hoà giải tại Trung tâm REECMC theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm này.”

Mẫu 2:

Điều …: Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải

  1. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hoà giải tại Trung tâm REECMC theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm này.
  2. Hai bên sẽ thống nhất chọn một Hòa giải viên thuộc Danh sách Hòa giải viên của Trung tâm này.”

Mẫu 3:

Điều …: Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải

  1. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hoà giải tại Trung tâm REECMC theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm này.
  2. Hai bên sẽ thống nhất chọn một Hòa giải viên thuộc Danh sách Hòa giải viên của Trung tâm này.
  3. Thỏa thuận hòa giải này không loại trừ quyền của mỗi bên khởi kiện vụ án ra Tòa án.”
File đính kèm