QUY TẮC HÒA GIẢI

CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI BẤT ĐỘNG SẢN DOANH NGHIỆP (REECMC)

Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2022

MỤC LỤC
 
PHẦN I – HÒA GIẢI VIÊN
Điều 1. Quy tắc đạo đức, tính độc lập, không thiên vị của Hòa giải viên
Điều 2. Chọn, chỉ định Hòa giải viên
PHẦN II – CÁC QUY TẮC CHUNG
Điều 3. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm hòa giải thương mại Bất động sản và Doanh nghiệp
Điều 4. Hòa giải và tố tụng trọng tài hoặc tòa án
Điều 5. Không sử dụng thông tin trong hòa giải làm chứng cứ trong tố tụng tại trọng tài hoặc toà án
Điều 6. Quy tắc Bảo mật
PHẦN III – QUY TRÌNH HÒA GIẢI
Điều 7. Yêu cầu Hòa giải
Điều 8. Bắt đầu hòa giải theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm
Điều 9. Bắt đầu hòa giải khi Các bên không có thỏa thuận tiến hành hòa giải theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm
Điều 10. Phí hòa giải
Điều 11. Tạm ứng và thanh lý Phí hòa giải
Điều 12. Tiến hành hòa giải
Điều 13. Văn bản Kết quả hòa giải thành
Điều 14. Chấm dứt hòa giải
PHẦN IV – ÁP DỤNG CÁC QUY TẮC HÒA GIẢI
Điều 15. Nguyên tắc áp dụng và tôn chỉ hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Bất động sản và Doanh nghiệp
Điều 16. Miễn trách nhiệm
Điều 17. Quy tắc cuối cùng

 

File đính kèm (Quy tắc hòa giải)