Hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp. Hòa giải viên thương mại bao gồm Hòa giải viên thương mại vụ việc và Hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại. Hòa giải viên thương mại vụ việc là người đăng ký làm Hòa giải viên thương mại vụ việc tại Sở tư pháp nơi người đó thường trú (hoặc nơi người đó tạm trú đối với người nước ngoài) theo một thủ tục luật định. Còn Hòa giải viên thương mại của Tổ chức hòa giải thương mại là người được Tổ chức đó xét chọn làm Hòa giải viên thương mại. Tổ chức hòa giải thương mại bao gồm Trung tâm hòa giải thương mại và Trung tâm trọng tài đồng thời thực hiện hoạt động hòa giải thương mại.