ĐIỀU KHOẢN MẢO MẬT

Trung tâm hoà giải thương mại bất động sản và doanh nghiệp (‘Trung tâm REECMC”) cam kết đảm bảo rằng sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Chính sách bảo mật này (“chính sách bảo mật”) đặt ra cách thức Trung tâm REECMC sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp cho Trung tâm REECMC khi bạn sử dụng trang web này.

Bằng cách sử dụng trang web này và cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, bạn đồng ý với chính sách bảo mật này. Khi thuật ngữ “bạn” được sử dụng dưới đây, chúng tôi đề cập đến “bạn” như một cá nhân và bạn cùng với người dùng cuối cùng của bạn nếu bạn là một tổ chức kinh doanh.

Sự đồng ý và thay đổi của bạn cho chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc loại bỏ các phần của chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào và theo thời gian, mà không cần thông báo trước cho bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá chính sách bảo mật cho các thay đổi nội dung trên trang web này. Việc bạn tiếp tục tham khảo, sử dụng bất kỳ nội dung nào trong trang web này có nghĩa là bạn chấp nhận bất kỳ sự thay đổi đó.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Khi liên hệ với chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu nhập tên, địa chỉ e-mail, và chức danh công việc hoặc số điện thoại.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi như thế nào?

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.  Chúng tôi có thể gửi định kỳ email quảng cáo về các sản phẩm mới, các đề xuất đặc biệt hoặc các thông tin khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể sẽ quan tâm bằng cách sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.

Bảo mật thông tin                

Chúng tôi đã thiết lập các chính sách bảo mật cần thiết và quản lý phù hợp để bảo vệ và an toàn thông tin chúng tôi thu thập qua trang web này. Chúng tôi không thể thực thi hoặc kiểm soát bảo mật của các thiết bị và mạng mà bạn có thể sử dụng để gửi thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc tiết lộ hoặc đánh chặn các thông tin của bạn trước khi chúng tôi nhận được nó.

Chúng tôi tiết lộ bất kỳ thông tin để bên ngoài?

Chúng tôi không bán, không kinh doanh thương mại, hoặc chuyển giao cho bên ngoài thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể phát hành thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành phù hợp để tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách được quy định trong trang web của chúng tôi.

Cookies là gì?

Cookie là một tài liệu văn bản rất nhỏ, thường bao gồm một định danh duy nhất vô danh. Khi bạn truy cập một trang web, máy tính của trang web đó yêu cầu máy tính của bạn cho phép để lưu trữ tập tin này trong một phần của ổ cứng của bạn cụ thể chỉ định cho cookie. Mỗi trang web có thể gửi cookie của riêng mình cho trình duyệt của bạn nếu trình duyệt của bạn tùy chọn cho phép nó, nhưng (để bảo vệ sự riêng tư của bạn) trình duyệt của bạn chỉ cho phép một trang web để truy cập các cookie nó đã được gửi đến cho bạn, không phải các cookie được gửi cho bạn bởi các trang web khác.

Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập từ cookies?

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, trang web sẽ sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng sử dụng cookie để ngăn bạn nhìn thấy các quảng cáo không cần thiết hoặc yêu cầu bạn đăng nhập phục vụ cho yếu tố bảo mật. Cookies, kết hợp với các tập tin đăng nhập của máy chủ web của chúng tôi, cho phép chúng tôi biên dịch dữ liệu tổng hợp về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp tốt hơn trang web kinh nghiệm và các công cụ trong tương lai.

Cookies không cho phép chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn và chúng tôi thường không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong cookie của bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết để cho phép bạn truy cập các trang web khác một cách dễ dàng. Các trang web bên thứ ba này có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang liên kết này.

Trung tâm REECMC