Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải là một trong những biện pháp tối ưu. Việc giải quyết bằng biện pháp hòa giải này được quy định như nào? Hòa giải là một quá trình giải quyết tranh chấp mang tính chất riêng tư trong đó hòa giải viên là người […]

Hệ thống pháp luật về hòa giải thương mại

Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế Nguyễn Thị Minh Huệ – Học viện Tư pháp cho biết, hành lang pháp lý cho phương thức hòa giải thương mại ở Việt Nam hiện nay khá đầy đủ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hệ […]